תקנון אתר

עלות משלוח ומינימום הזמנה

1.       הקדמה:
1.1.    אתר האינטרנט " www.Lion.co.il " (להלן: 'האתר') מופעל ע'י חברת ליאון אלקטרוניקה בע"מ  ח.פ. 51-4017295 (להלן:"מפעיל האתר") ומשמש אתר סחר אלקטרוני לרכישת רכיבים אלקטרונים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
1.2.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעיל האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון
1.3.    גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4.    בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.5.    כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון

2. כללי

2.1.    האתר מכיל עיצובים גראפיים, טקסטים, כלי תוכנה שונים ומידע אודות מחירים, אפשרויות הזמנה וכו'.המידע הנ"ל יקרא להלן "תוכן".
2.2.    זכויות האתר ותכניו שייכים ל- "מפעיל האתר".העתקה, הפצה, פרסום או שימוש " בתוכן" בכל צורה שהיא, פרט לאמור בכללים לעיל, אסורים בהחלט.
2.3.    "מפעיל האתר" שומר לעצמו את הזכות להוסיף,לשנות ולמחוק תכנים ללא כל הודעה מוקדמת.

3. הרשאה לשימוש באתר:

3.1.    כל אדם בגיר (מעל גיל 18) אשר הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות בהתאם לכל דין, ואשר מתאים לאחד מסוגי המשתמשים להלן (סעיף 4 לתקנון זה), רשאי להתחבר לאתר ולהשתמש ב"תוכנו" אך ורק כדי לבצע רכישה של רכיבים אלקטרונים וקבלת מידע אודותם וכן ע"מ לפנות לחברת ליאון אלקטרוניקה בכל עניין.

4. סוגי משתמשים

4.1.    משתמש פרטי:
4.1.1.   המשתמש הפרטי הנו אדם ו/או חברה הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות בהתאם לכל דין.
4.1.2.   המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
4.1.3.   במידה והמשתמש הפרטי הנו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא    אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
4.1.4.   המשתמש הפרטי הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4.1.5.   המשתמש הפרטי הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

4.2. משתמש עסקי
4.2.1.   המשתמש העסקי הינה חברה המנויה על מאגר הלקוחות של חברת ליאון אלקטרוניקה ואשר אושרה על ידי ליאון אלקטרוניקה להשתמש בחשבון "משתמש עסקי" באתר זה.
4.2.2.   המשתמש העסקי עומד בכל הדרישות של משתמש פרטי המופיעות בסעיף 4.1  על כל תת סעיפיו  דלעיל.
4.2.3.   המשתמש העסקי יכול לפתוח חשבונות משתמשים הקשורים בארגונו והמסונפים לחשבונו העסקי (להלן: "חשבונות קשורים"). יובהר ויודגש הפעילות בחשבונות הקשורים הינה מכוח החשבון העסקי אליו הם מסונפים וכל הפעילות בהם היא על אחריותו הבלעדית של מפעיל החשבון העסקי.
4.2.4.   כל שימוש שיבוצע בחשבון קשור יראו אותו כשימוש אשר התבצע ע"י מפעיל החשבון העסקי לכל דבר ועניין.

5. השימוש באתר

5.1.    המשתמש הפרטי ו/או המשתמש העסקי רשאי להתחבר לאתר ולהשתמש ב"תוכנו" אך ורק בכדי לבצע רכישה של רכיבים אלקטרונים וקבלת מידע אודותם וכן ע"מ לפנות לחברת ליאון אלקטרוניקה בכל עניין.
5.2.    כל שימוש ב "תוכן " האתר למטרות לא חוקיות אסור בהחלט. המשתמש מצהיר שהוא והוא בלבד אחראי לשימוש ב"תוכן " שביצע באתר.
5.3.    המשתמש מתחייב לא לכלול בשימושו באתר כל טקסט, עיצוב, גרפיקה או חומרים אחרים, השייכים לגורם שלישי ושיש עליהם זכויות יוצרים או מהווים סימן מסחרי של מישהו, אלא אם כן יש ברשותו הרשאה מתאימה מהבעלים על זכויות היוצרים האלה.
5.4.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מפעילת האתר, רשאית למנוע "ממשתמש" מלהשתמש באתר ו/או לבקש הצעות מחיר ו/או לבצע רכישות באתר וזאת באמצעות חסימתו ו/או סגירת חשבונו בכל אחד מהמקרים הבאים:
5.4.1.  המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
5.4.2.  המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה.
5.4.3.  המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
5.4.4.  המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
5.4.5.  המשתמש העסקי לא עמד בתנאי התשלום המוסכמים בינו לבין חברת ליאון אלקטרוניקה בע"מ.
 

6. אישור הזמנה

6.1.    משתמש פרטי:
6.1.1.  אישור ההזמנה יבוצע אוטומטית מייד ובכפוף לאישור חברת הסליקה בגין חיוב כרטיס האשראי של הלקוח.
6.1.2.  במידה והוזמנו רכיבים אשר אינם נמצאים במלאי ו/או שזמן ההספקה לגביהם לא ידוע, רכיבים אלו לא יחויבו בכרטיס האשראי ומפעילת האתר תיצור קשר עם המשתמש כאשר יהיה אפשר לספק רכיבים אלו.
6.1.3.  יובהר ויודגש, מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק רכיבים אשר אינם נמצאים במלאי ויכול להיות כי רכיבים אלו לא יסופקו כלל.
6.1.4.  המחיר המופיע באתר בגין רכיבים אשר אינם נמצאים במלאי הינו מחיר "להמחשה בלבד". המחיר הסופי יינתן למשתמש כאשר יהיה אפשר לספק רכיבים אלו באמצעות נציג מפעילת האתר.
6.2.    משתמש עסקי:
6.2.1.  ההזמנה רכיבי אלקטרוניקה באמצעות האתר אפשרית רק מהחשבון העסקי ולא מהחשבונות הקשורים.
6.2.2. ביצוע הזמנה מחייבת בין הצדדים יבוצע רק לאחר עמידה בכל התנאים הבאים:
6.2.2.1.     אישור ההזמנה ע"י מפעיל החשבון העסקי.
6.2.2.2.     אישור ההזמנה ע"י מפעילת האתר.
6.2.2.3.     עמידת המשתמש העסקי בתנאי התשלום אשר נקבעו בינו לבין מפעילת האתר.
6.2.3.  יובהר ויודגש, מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק רכיבים אשר אינם נמצאים במלאי ויכול להיות כי רכיבים אלו לא יסופקו כלל.
6.2.4.  המחיר המופיע באתר בגין רכיבים אשר אינם נמצאים במלאי הינו מחיר "להמחשה בלבד". המחיר הסופי יינתן למשתמש כאשר יהיה אפשר לספק רכיבים אלו באמצעות נציג מפעילת האתר.

7. מדיניות פרטיות

7.1.    כדי לרכוש מוצר או שירות ו/או כדי לבקש הצעה מחיר באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי
7.2.    לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא, מפעילת האתר תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.
7.3.    למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של ליאון אלקטרוניקה בע"מ. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לליאון אלקטרוניקה לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות בקבוצת ליאון אלקטרוניקה. מעבר לשימוש הנ"ל מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות
7.4.    מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של מפעילת האתר.

8. ביטול עסקה/מכירה ו/או כישלון תמורה

8.1.    משתמש פרטי אשר מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
8.2.    יצוין כי ברכישה של נכס כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן ביטול העסקה יעשה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
8.3.    ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
8.3.1. טובין פסידים.
8.3.2. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.
8.3.3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור המשתמש.
8.3.4. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.
8.4.    ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לליאון אלקטרוניקה בע"מ בלבד, באמצעות פקס מס' 04-8523845.
8.5.    תוצאות הביטול עקב פגם ו/או כשלון תמורה.
8.5.1.       במקרה של ביטול עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין הפרטים שנמסרו למשתמש בנוגע למוצר או עקב אי אספקת הנכס במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה"), תחזיר ליאון אלקטרוניקה למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה, תמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות ליאון אלקטרוניקה בע"מ במקום שבו נמסר לו הנכס.
8.6.    תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:
8.6.1.       במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה ו/או כישלון תמורה, על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית מפעילת האתר לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
8.6.2.       ביטל המשתמש את העסקה שלא עקב פגם בנכס או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר מפעילת האתר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה, תמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור.
8.6.3.       קיבל המשתמש את הנכס נושא העסקה, ידאג להחזרת הנכס, על חשבונו למשרדי ליאון אלקטרוניקה בע"מ ברח' יפו 36 חיפה  ביקש המשתמש כי הנכס ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי ליאון אלקטרוניקה בע"מ, תהה רשאית מפעילת האתר לגבות מהמשתמש דמי שילוח בגין הובלה כאמור.
8.6.4.      היה והמשתמש רוצה לבטל עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה של פריטים שאינם במלאי ומיובאים עבור המשתמש ( כפי שמופיע באתר ), תהא מפעילת האתר רשאית לחייב את המשתמש בדמי החזרת הפריטים לחו"ל בערך של $40.00 ו/או 20% מערך הפריטים המוחזרים ( הגבוה מביניהם ).
9.       אחריות
9.1.    מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד וזאת עד היקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי המשתמש. יובהר ויודגש מפעילת האתר לא תהה אחראית לנזקים למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
9.2.    מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש למפעילת האתר, ינקטו מירב המאמצים בכדי ליידע את המשתמש מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור וזאת בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי המשתמש במועד הרכישה.
9.3.    מפעילת האתר לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא ואחריות זו תחול על המשתמש בלבד ועל חשבונו.
9.4.    נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
9.5.    השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש הפרטי ו/או המשתמש העסקי כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
9.6.    מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות,  לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים כאמור.

10. תנאים נוספים

10.1.     יובהר ויודגש, כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכן המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בהרשאתה של בעלת זכויות היוצרים בהן.
10.2.     אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
10.3.     פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל-אביב - יפו, מרכז, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים.